خدمات امیر مرتضایی فر

کوچینگ فردی یا گروهی

کوچی که نظاره گر کوچی خود است که از تپه ای که خورشید درآن طلوع میکند بالا می رود
 • کوچینگ رهبری
 • کوچینگ مدیریت اجرایی 
 • کوچینگ سازمانی
 • کوچینگ گروهی 
 • کوچینگ توسعه فردی و عملکردی 
 • کوچینگ انتخاب شغل
 • کوچینگ بهینه کردن عملکرد سازمانی
 •  

روند فرآیند کوچینگ

1.درخواست جلسه و تشکیل جلسه آشنایی

در این مرحله کوچ و مراجع با داشتن جلسه ای رایگان بعد از معرفی به بررسی موضوع و هدف از جلسات خواهند پرداخت و موضوع های از جمله قرارداد هزینه و تعداد جلسه های مورد نیاز هماهنگ می گردد.

2.عقد قرار داد و پرداخت هزینه اولیه شروع فرآیند

قراردادهای کوچینگ، مفادی مانند : اصول اخلاقی کوچینگ، شرایط جلسه، هزینه ها، زمانبندی جلسه، توقعات طرفین و … را شامل می شود، برای شروع چهار جلسه یکجا پرداخت و این موضوع هر چهار جلسه در ادامه تکرار خواهد شد.

3. شروع فرآیند کوچینگ و طی مسیر آگاهی

در این فرآیند، مراجع در هرجلسه موضوعی را که با هذف جلسات کوچینگ خود متناسب است را انتخاب کرده و در پی آن به آگاهی و اقدام خواهد رسید، ایشان در هر جلسه پیشرفت خود را مشاهد کرده و در پایان هر جلسه رضایتمندی مراجع سنجیده خواهد شد.

4. بررسی کلی رضایتمندی مراجع از پایان فرآیند

در این مرحله مراجع به پایان جلسات خود رسیده است، فرم بررسی روال فرآیند از جلسات ابتدایی و انتهایی به مراجع تحوبل می گردد و ایشان پس از تکمیل آن پایان فرآیند را اعلام می دارد.

5. تحویل گزارشی از روند رشد مراجع توسط کوچ

این گزارش، شامل تمام آگاهی های جلسات مراجع می باشد که می تواند شامل :  ارزش ها، آگاهی ها، نقاط قوت، نقاط ضعف، جشن ها، برنامه های و اقداماتی که مراجع در تلاش برای رسیدن به اهداف خود داشته است.

مدل کوچینگ در هر جلسه

I. شرح موضوع در ابتدای جلسه توسط مراجع و شفاف کردن آن

II. کشف موقعیت حاضر مراجع و اهمیت موضوع

III. تعیین معیار موفقیت پایان جلسه

IV. جستجوی مسیر، پیدا کردن موانع، شناخت توانمندی ها، ارزش ها، کشف علت ها و معلول ها و …

V. کشف آگاهی از درون مراجع 

VI. ترسیم یک اقدام برای مرحله بعد با توجه به آگاهی از موضوع

VII. مسئولیت پذیر کردن مراجع به منظور انجام اقدام یا آگاهی ترسیم شده

VIII. بررسی روند جلسه، معیار موفقیت و میزان شناخت مراجع از خود

سیستم سازی

پروسسروی که در مادربورد می درخشد
 • سیستم توسعه و مدیریت محصولات یا خدمات
 • سیستم زنجیره تامین
 • سیستم برنامه ریزی، تولید، کنترل و تضمین کیفیت
 • سیستم لجستیک و انبارداری
 • سیستم بازاریابی و فروش
 • سیستم مدیریت و خدمات مشتری
 • سیستم توسعه و مدیریت منابع انسانی
 • سیستم مدیریت ریسک و اصلاح کسب و کار
 • سیستم توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار

روند سیستم سازی

1.درخواست جلسه و تشکیل جلسه آشنایی

در این مرحله به بررسی و درخواست سازمان برای سیستم سازی پرداخته می شود، تا جایگاه آن برای شروع مطرح گردد.

2. تهیه پروپوزال سیستم سازی

آماده سازی پروپوزال سیستم سازی جهت شفاف شدن مسیر سازمان و داشتن دیدگاهی نهایی پس از سیستم سازی در کنار فاز بندی آن .

3.عقد قرار داد و پرداخت هزینه اولیه شروع فرآیند

قرارداد جهت رسمی شدن عملکرد سیستم سازی با سازمان و در نظر گرفتن فازها های عملیاتی و هزینه های سرمایه گزاری با توجه به منابع لازم آن.

4. تیم سازی

در این مرحله از افراد کلیدی هر فرآیند در سازمان برای عملیاتی نمودن آن طبق مراحل سیستم سازی دعوت به عمل آمده فرآیندهای لازم را طبق دستورالعمل های لازم انجام خواهد شد. 

5. تحویل گزارشی از روند رشد سیستم

گزارش شامل وضعیت قبل و بعد از سیستم سازی طبق KPI های جمع آوری شده به سمع و نظر رهبران و مدیران سازمان قرار خواهد گرفت.

6. بررسی سطح رضایتمندی سازمان از عملیات

در این بخش پس از نهایی شدن فرآیندهای سیستم سازی سطح رضایتمندی سازمان مورد سنجش قرار خواهد گرفت.

مراحل سیستم سازی

I.   تعریف ارزش های کسب  و کار

II.  تعیین اهداف کسب و کار

III.  کشف سیستم های وضع موجود

IV.  مدل سازی سیستم های وضع موجود

V.   استخراج فرآیندهای وضع موجود هر سیستم 

VI.   مدل سازی فرآیندهای وضع موجود هر سیستم

VII.  تحلیل و بهبود فرآیندهای وضع موجود

VIII. استخراج فرآیندهای وضع موجود

IX.   اجرایی کردن سیستم ها و فرآیندها

X.    پایش و کنترل سیستم ها و فرآیندها

طراحی و اجرای سیستم کنترل کیفیت در صنایع شوینده، آرایشی بهداشتی و ضدعفونی کننده ها

دکمه Quality Control روی کیبور با یک کلید قدیمی
 • اجرای سیستم های آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی طبق اصول GLP ( چیدمان، نظام های طبقه بندی و تهیه دستورالعمل های کارکرد دستگاه ها، روش اجرایی کالیبراسیون و … )
 • اجرای سیستم های مستندسازی و تهیه و تدوین مدارک کنترلی ( مواد اولیه و بسته بندی، تولید، محصول نهایی، ممیزی انبار)
 • اجرایی سیستم شستشو و ضدعفونی ( C&D ) در محیط های تولیدی
 • اجرایی سیستم های ردیابی و رفع مسائل کیفی و تولیدی

طراحی و اجرای سیستم های تولید با شرایط GMP در صنایع شوینده، آرایشی بهداشتی و ضدعفونی کننده ها

GMP در یک شکل به صورت کلی نوشته شده است Good Manufacturing Practice
 • اجرای سیستم ردیابی و شناسایی محصول
 • اجرای سیستم های کنترلی جهت تولید محصولات با کمترین عدم انطباق
 • اجرای سیستم های کنترلی جهت به حداقل رساندن ضایعات ناشی از تولید
 • اجرای خطوط پیوسته تولید با به حداقل رساندن نیروی انسانی

طراحی و اجرای سیستم های مدیریت کنترل ریسک

خانمی که در بازی برج چوبی که یک آجر قرمز از آن خارج می کند
 • کنترل ریسک های ناشی از تولید
 • کنترل ریسک های ناشی از کنترل کیفیت
 • کنترل ریسک های ناشی از انبارش
 • کنترل ریسک های ناشی از تاسیسات فنی
 • کنترل ریسک های ناشی از خریدها نامنطبق
 • کنترل ریسک های ناشی از حوادث

طراحی و ایجاد آزمایشگاه های R&D با دید خلق محصول

یک خانم دانشمند در حال مخلوط سازی ویال در آزمایشگاه
 • طراحی سیستم ها جستجوی منابع تحقیقاتی
 • خلق ایده های تحقیقاتی از منابع علمی و تحقیقات بازار
 • ایجاد سیستم های مستندسازی برای انجام تحقیقات هدفمند با برنامه زمانبدی مشخص
 • آموزش محققین در رابطه با طراحی آزمایش و ثبت مستندات

مدیریت میکروبی محیط MQM

تصوری پتری دیش های آزمایشگاهی
 • شناسایی نقاط کنترلی و راه حل های جلوگیری از ورود آلودگی
 • شناخت میکروارگانیزم های محیط و ساختار آنها
 • تست های اندازگیری میزان میکروارگانیزم های محیطی
 • شناخت ماده های شوینده و ضدعفونی کننده و استفاده بهینه از آن
 • روش های صحه گذاری بر عملکرد ایمن محیط و دستگاه ها بر محصول نهایی
 •  

مدیریت ایمنی و بهداشت کار ( HSE )

خانمی که کلاه ایمنی گذاشته و با پتک چوبی به سر او ضربه می زنند
 • شناخت عوامل خطر و عوارض ناشی آن
 • روش های جلوگیری از انواع خطر
 • تعریف بهداشت و اصول کنترلی در رعایت آن
 • کمک های ایمنی اولیه در مقابل حوادث