20 تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

 

ترجمه : آرش پور ابراهیمی

خلاصه کتاب:

»هرگـز پیشبینـی نکـن، بـه خصـوص در مـورد آینـده. » مـن قـدردان همـه نویسـندگان ایـن کتـاب هسـتم کـه ایـن توصیـه را نادیـده گرفتنـد و ذهنه ایشـان را به سه دهه بعد بردند. یکــی از لذتهــای کار کــردن در مجلــه اکونومیســت ایــن اســت کــه بــرای دریافـت بهتریـن نصیحـت، تنهـا کافـی اسـت کـه در طـول راهـرو قـدم بزنیـد تـا بسـیاری از همکارانتـان بهتریـن پیشـنهادات را بـا شـما در میـان بگذارنـد. اولیـور مورتـون و تـام اسـتندیج، بـه طـور خـاص، در شـکل دادن بـه طـرح کلـی کتـاب و پیشــنهاد نویســندگان بســیار کمــک کردنــد. متیــو ســیموندز و ناتاشــا لــودر بازخوردهــای مفیــدی را ارایــه کردنــد. زنــی مینتــون بدوئــس مشــوق مــن در آمادهسـازی کتـاب بـود و پتسـی دریـدن اطمینـان حاصـل کـرد کـه بتوانـم امـور کتاب را در کنار امور روزانه پیش ببرم. کلـر گریسـت و اد لیـک از انتشـارات پروفایـل بوکـس حامیـان مشـتاق و بسـیار صبــور ایــن پــروژه بودنــد. پــل فورتــی بــا آرامــش امــور را مدیریــت کــرد. پنــی ویلیامـز، دیویـد گریفیتـز و پیـپ رو بـه ترتیـب در ویرایـش، بررسـی صحـت دادهها و تهیه نمودارها کمک کردند. کتـاب حاضـر بـه سـال ۲۰۵۰ مینگـرد امـا امـور مربـوط بـه آن در سـالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ انجـام شـدند. همچنیـن از همسـرم، گبـی، بـه طـور ویـژه متشـکرم بـه خاطـر بردبـاری فـراوان نسـبت بـه زمـان زیـادی کـه ایـن نـگاه بـه آینـده بـه خود اختصاص داد.