ایده ها

نویسنده: TheEconomist

 

مترجم: نسیم بنایی

خلاصه کتاب:

کتاب ایده ها که پیش روی شماســت ســعی کرده، فعالان اقتصادی و خوانندگان عمومــی و علاقه مندان علم اقتصاد را با تئوریهای اقتصادی آشناســازد. این کتاب محصول یک ویژه نامه خواندنی در نشریه اکونومیست است.  کتــاب ایده ها تمرکز خود را براین اصل قــرار داده که وقتی در مورد یک اقتصاددانان صحبت میکند، تئوری اصلی مورد نظر او و نتایج اجرایی این ایده را بررسی و ارائه کند. برهمین مبنا هم خواننده پس از مطالعه هر بخش به درک درستی از اثرات اجرایی ایده مورد نظر میرسد. در این کتاب از اندیشــمندان کلاســیک علم اقتصاد تا اقتصاددانان معاصر مورد بررســی قرار گرفته اند. کتاب ســعی کرده قضاوت آشکاری در مورد ایده مورد بررسی نداشته باشد و تنها در نقش گزارشگری صادق و معتمد باقی بماند. نتیجه اینکه هیچ تئوری مورد حمایت نویســندگان قــرار نگرفته وآنها با قلمی روان ولی بدون موضع اندیشه های اقتصاددانان مورد نظرشان را تشریح کرده اند. این کتاب ادعای جامعیت قطعی در مورد بررسی تمام اندیشه های اقتصادی را ندارد ولی با این وجود تالش کرده، بیشترین تعداد از اندیشه های اقتصادی را با محور مرور زندگی اقتصاددانان گردآوری کند. اتاق بازرگانی تهران قصد دارد با انتشار این مجموعه، به افزایش دانش فعالان اقتصادی کمک کند. کتاب به شکلی تدوین شده که از حوصله مطالعه خوانندگان خارج نباشد و در ضمن عمق کافی را نیز داشته باشد. آگاهی از اندیشه های اقتصادی میتواند افق دید فعال اقتصادی یا سیاست گذار را وســعت دهد. آنچه می خوانید جلد اول از مجموعه ایده هاست و امید است که مجله های بعدی نیز همزمان با انتشــار به وســیله موسسه اکونومیست در اختیار خوانندگان ایرانی قرار گیرد.

در این کتاب دسته بندی اقتصاد دانان براساس دو مولفه انجام شده است. اول تاریخ تولد و حضور آنها در عرصه جامعه و پس از آن گرایش فکری که داشته اند. تقســیم بندی برمحور اندیشــه شــامل دو گرایش اقتصاددانان حامی بازار آزاد یا نهادگرایی بوده است. با این وجود دیدگاههای برخی از اقتصاددانان در هیچ کدام از این دو قالب قرار نمی گرفت. بنابراین این گروه براســاس ایده هایشان دسته بندی شــده اند. گروه چهارم به افرادی مربوط اســت که از منظر کلاســیک اساســا اقتصاددان تلقی نمیشوند ولی دیدگاههای اقتصادی موثر در جامعه خود داشته اند. بیشترین تعداد افراد این دسته از میان روزنامه نگاران اقتصادی بوده اند. الزام به یادآوری است که آنچه در مورد اقتصاددانان و ایده هایشان در این کتاب آمده، شــرح مختصری از زندگی و دیدگاههای آنان اســت و خوانندگان براساس علاقه مندی خود میتوانند به منابع تفصیلی دیگر مراجعه کنند.