کتاب خانه بزرگ امیر مرتضایی فر

در ایـن کتـاب مشـخص میشـود کـه چطـور میتـوان در مقابـل بـازی افـراد نابغـه آن هـم زمانـی کـه برنامه هـای شـرکت بـه هـم ریختـه اسـت مقابلـه کرد و راه حل معامله با آنها را پیدا کرد

 آنچه در مورد اقتصاددانان و ایده هایشان در این کتاب آمده، شــرح مختصری از زندگی و دیدگاههای آنان اســت و خوانندگان براساس علاقه مندی خود میتوانند به منابع تفصیلی دیگر مراجعه کنند.

 یکــی از لذتهــای کار کــردن در مجلــه اکونومیســت ایــن اســت کــه بــرای دریافـت بهتریـن نصیحـت، تنهـا کافـی اسـت کـه در طـول راهـرو قـدم بزنیـد تـا  بهتریـن پیشـنهادات را بـا شـما در میـان بگذارنـد.

 هـزاره سـوم آغـاز تاثیـرات بـزرگ در حوزههـای مختلـف از جملـه اقتصـاد بـود. شـرکتهای کوچـک و بـزرگ راهکارهـای اقتصـادی جدیـدی بـرای ادامـه بقـا پیـدا کردنـد. چهـره اقتصـاد کامـا دگرگـون شـده بـود 

بیشتر کتاب‌های انگیزشی و موفقیت بر تغییر رفتار افراد تاکید دارند، اما هفت عادت مردمان موثر بر برداشت و نگرش شما تمرکز می‌کند. شما را با عادت های مهمی آشنا می کند، که با به کار گیری آنها هر روز شما را پخته تر و ماهر تر برای ایجاد ارتباطی موثر  از قبل خواهد کرد.