مدیریت استعدادها

نویسنده: ماریون داوین / مایکل سیرت

 

مترجم: عباس توکلی

خلاصه کتاب:

نویســندگان ایــن کتــاب در حیــن تحقیقــات و جمــع آوری مطالــب کتــاب می دانســتند کــه انبوهــی از مقــاالت و کتــاب در زمینــه مدیریــت اســتعدادها در بـازار وجـود دارد. آنهـا تحقیقـات را بـه چندیـن دلیـل متوقـف نکردنـد. بزرگتریـن دلیـل آنهـا ایـن بـود کـه »مدیریـت اسـتعدادها« در سـازمان یـک بخـش تـازه و نـو در شـاخه »مدیریـت منابـع انسـانی« اسـت. شـاید عمـر آن بـه کمتـر از یـک دهـه برســد. در ایــن زمینــه تنهــا یــک مطالعــة جهانــی جــدی از طــرف هدریــک در حـال انجـام اسـت کـه هنـوز در مراحـل ابتـدایاش قـرار دارد. در ایـن اسـتراژل مطالعــه قــرار اســت نــگاه ویــژهای بــه موضــوع توســعه اســتعدادها در ســاختار سازمان و مدیریت آن انداخته شود. یــک نتیجــه ایــن اســت کــه هنــوز مشــخص نیســت ایــن نــوع از مدیریــت درگیـر چـه مباحثـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، مدیـر سـازمان از چـه راهـی بایـد مدیرعامــل افــراد مســتعد در ســازمان را مدیریــت و کنتــرل کنــد. آنجــا برویــن در لنــدن معتقــد اســت ایــن بحــث احتمــاال بــه عوامــل موسســه بیمــه چارتــر مســتقلی همچــون اســتخدام افــراد تحصیلکــرده، مدیریــت اجرایــی، مدیریــت حرفـهای و برنامه هـای متوالـی آن سـازمان وابسـته اسـت. یکـی دیگـر ویژگیهـای مهـم اجـرای روشهـای مدیریـت اسـتعدادها ایـن اسـت کـه نتیجـه آن توسـط مدیـر ارشـد اجرایـی و یـا اعضـای هیاتمدیـره سـازمان قابـل مشـاهده اسـت و از طریــق آن میتــوان ســطح یکپارچگــی بیــن کســبوکار و اســتراتژیهای افزایــش بهرهوری افراد دارای استعداد را اندازهگیری و ناهمگونی آن را پیدا کرد. عامـل دیگـری کـه باعـث شـد تـا مـا تحقیقـات خـود را در ایـن زمینـه ادامـه دهیـم و بـه طراحـی پرسـشنامه و مصاحبـه بـا افـرادی کـه بـه نوعـی درگیـر بـا نابغه هــای ســازمان بودنــد و یــا خــود از نبــوغ خاصــی بهــره میبردنــد، بپردازیــم؛ فاصلــة زیــاد برنامه هــای ســازمان بــا حضــور ایــن افــراد در ســازمان بــود. زیــرا همچـون گذشـته دیگـر نمیتـوان بـه صـورت جداگانـهای در ارتقـاء شـغلی ایـن افـراد بـا دیگـران تمایـز قائـل شـد و یـا اینکـه آنهـا پیـاده کـردن نبـوغ خـود را در گــرو رســیدن بــه خواسته هایشــان قــرار دهنــد. به خصــوص اینکــه بیشــتر ایــن افـراد تحـرک باالیـی در رده هـای بـاالی سـازمانی دارنـد و درگیـر تعهدهـای مربوط به پیادهسازی برنامه های بلند مدت شرکت هستند. عـاوه بـر ایـن، بایـد تعریـف دقیـق و جامعـی از افـراد نابغـه داشـته باشـیم تـا در زمــان بحرانهــای اقتصــادی آنهــا را از ســایر افــراد ســازمان جــدا کنیــم. کارآفرینـان مشـتاق، تـکرو، برونگـرا و متخصصانـی کـه بـه دنبـال نردبـان بـرای رسـیدن بـه نـوک قلـه شـرکت میکردنـد و یـا کسـانی کـه رویـای مستقلشـدن و راهاندازی کسبوکار دارند، به طور تقریبی در دستة نابغه ها قرار میگیرند. تمامــی مــوارد بــاال چالشهــای جــدی بــرای مدیــران ارشــد ســازمان بــرای اسـتخدام، نگهداشـتن و دریافـت بیشـترین بهـرهوری از افـراد نابغـه اسـت. کتـاب حاضـر بـه دنبـال ایـن اسـت کـه ایـن چالشهـا را بـرای مدیـران مشـخص کنـد و راههــای مشــخصی را بــرای رســیدن بــه موفقیــت در ایــن چالــش معیــن کنــد. همچنیـن در ایـن کتـاب مشـخص میشـود کـه چطـور میتـوان در مقابـل بـازی افـراد نابغـه آن هـم زمانـی کـه برنامه هـای شـرکت بـه هـم ریختـه اسـت مقابلـه کرد و راه حل معامله با آنها را پیدا کرد.