ICF Code of Ethics

اصول اخلاقی کوچینگ

منشور اخلاقی ICF ارزش های اصلی ICF، اصول اخلاقی کوچینگ و استانداردهای اخلاقی رفتار را برای همه حرفه ای های کوچینگ زیر نظر ICF را توصیف می کند. ICF نسخه فعلی آن را در ژانویه 2020 پیاده سازی کرد. این منشور از پنج (5) بخش اصلی تشکیل شده است:

1 معرفی

2. تعاریف کلیدی

3. ارزش های اصلی و اصول اخلاقی کوچینگ ICF

4. استانداردهای اخلاقی

5. سوگند – تعهد

معرفی

منشور اخلاقی ICF ارزش های اصلی فدراسیون بین المللی کوچینگ (ارزش های اصلی ICF) و اصول اخلاقی کوچینگ و استانداردهای اخلاقی رفتار را برای همه متخصصان ICF توصیف می کند.

 رعایت این استانداردهای رفتاری اخلاقی ICF اولین مورد از شایستگی های اصلی کوچینگ ICF (ICF Core Competencies) است که به این عبارت است :

 

«عملکرد اخلاقی به این معنی است که : اخلاق و استانداردهای کوچینگ را می‌فهمد و آنها را به طور مداوم به کار می‌برد.»

 

منشور اخلاقی ICF برای حفظ یکپارچگی ICF و حرفه کوچینگ جهانی از طریق موارد ذیل عمل می کند:

– تنظیم استانداردهای رفتار مطابق با ارزش های اصلی و اصول اخلاقی کوچینگ ICF
– هدایت تفکر اخلاقی، آموزش و تصمیم گیری
– قضاوت و حفظ استانداردهای کوچ ICF از طریق فرآیند بررسی رفتار اخلاقی ICF (ECR)
– ارائه مبنایی برای آموزش اخلاق ICF در برنامه های معتبر ICF

منشور اخلاقی ICF زمانی اجرا می شود که متخصصان ICF در هر نوع تعامل مرتبط با کوچینگ، خود را نماینده این سازمان معرفی کنند. این بدون توجه به اینکه آیا یک رابطه کوچینگی ایجاد شده است یا خیر مطرح می گردد. این آیین نامه تعهدات اخلاقی حرفه ای های ICF را که در نقش های مختلف خود به عنوان کوچ، منتور کوچ، سوپرویژن کوچ، استاد یا دانش آموز کوچینگ در آموزش، یا خدمت در نقش رهبری ICF، و همچنین پرسنل پشتیبانی عمل می کنند، بیان می گردد.

اگرچه فرآیند بررسی رفتار اخلاقی (ECR) فقط برای متخصصان ICF قابل اجرا است، همانطور که در تعهد نیز وجود دارد، کارکنان ICF نیز به رفتار اخلاقی و ارزش‌های اصلی و اصول اخلاقی کوچینگ که زیربنای این منشور اخلاقی ICF هستند متعهد هستند.

چالش کار اخلاقی به این معنی است که اعضا به ناچار با موقعیت هایی مواجه می شوند که نیازمند پاسخ به مسائل غیرمنتظره، حل معضلات و راه حل مشکلات خواهند بود. هدف این منشور اخلاقی برای کمک به افراد مشمول این آیین‌نامه با هدایتشان به موارد اخلاقی مختلفی که ممکن است لازم باشد رعایت شود،  راه‌های جایگزین را شناسایی و برای برخورد با رفتار اخلاقی به آنها کمک می کند.

متخصصان ICF که منشور اخلاقی را می پذیرند، در تلاش هستند تا اخلاقی عمل کنند، حتی زمانی که انجام این کار مستلزم اتخاذ تصمیمات دشوار یا رفتار شجاعانه باشد.

تعاریف کلیدی

“مراجع” – فرد یا تیم/گروه تحت نظارت کوچ، کوچینگ،  منتوریگ، که کوچ  می شوند.

 

“کوچینگ” – مشارکت با مراجعان در یک فرآیند فکری و خلاقانه که آنها را تشویق می کند تا پتانسیل شخصی و حرفه ای خود را به حداکثر برسانند.

 

“روابط کوچینگ” – رابطه ای که توسط یک متخصص کوچینگ ICF و مراجعان/حامیان مالی تحت یک توافق یا قراردادی که مسئولیت ها و انتظارات هر یک از طرفین را مشخص می کند، ایجاد می شود.

 

“کد” – کد اخلاقی ICF

 

“محرمانه بودن” – حفاظت از هر گونه اطلاعاتی که در تعامل کوچینگ به دست می آید، مگر اینکه رضایتمندی برای انتشار داده شود.

 

“تعارض منافع” – وضعیتی که در آن یک متخصص کوچینگ ICF درگیر منافع متعددی است که در آن خدمت، کوچ  به یک منفعتی می رسد که بر خلاف یا در تضاد با با اصول کوچینگ باشد. این می تواند مالی، شخصی یا غیره باشد.

 

«برابری” – وضعیتی که در آن همه افراد بدون توجه به نژاد، قومیت، ملیت، رنگ، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسی، سن، مذهب، وضعیت مهاجرت، ناتوانی ذهنی یا جسمی، شمولیت، و سایر زمینه های تفاوت انسانی، دسترسی به منابع و فرصت‌ها را تجربه می‌کنند.

 

“متخصص ICF” – افرادی که خود را به عنوان یک عضو ICF یا دارنده گواهینامه ICF در نقش هایی از جمله کوچ، منتور کوچ، سوپرویژن کوچ، مدرس و یا دانشجوی کوچینگ معرفی می کنند.

 

“کارکنان ICF” – پرسنل پشتیبانی ICF که توسط شرکت مدیریتی که خدمات مدیریت حرفه ای و اداری را از طرف ICF ارائه می دهد، قرار می گیرند.

 

“کوچ داخلی” – فردی که در یک سازمان استخدام می شود و کارکنان آن سازمان را به صورت پاره وقت یا تمام وقت کوچ می کند.

 

“حامی” – نهاد (از جمله نمایندگان آن) که هزینه خدمات کوچینگ ارائه شده را پرداخت می کند و/یا تنظیم قرار دان آن را انجام می دهد.

 

“پرسنل پشتیبانی” – افرادی که برای متخصصان ICF در حمایت از مشتریان خود کار می کنند.

 

“برابری سیستمی” – برابری جنسیتی، برابری نژادی و سایر اشکال برابری که در اخلاق، ارزش‌های اصلی، سیاست‌ها، ساختارها و فرهنگ‌های جوامع، سازمان‌ها، ملت‌ها و جامعه نهادینه شده‌اند.

ارزش های اصلی و اصول اخلاقی ICF

منشور اخلاقی ICF مبتنی بر ارزش های اصلی ICF و اقداماتی است که از آنها ناشی می شود. همه ارزش ها به یک اندازه مهم بوده و از یکدیگر حمایت می کنند. این ارزش ها آرمانی هستند و باید به عنوان راهی برای درک و تفسیر استانداردها استفاده شوند. از همه متخصصان ICF انتظار می رود که این ارزش ها را در تمام تعاملات خود به نمایش بگذارند و تبلیغ کنند.

استانداردهای اخلاقی

استانداردهای اصول اخلاقی کوچینگ زیر برای فعالیت های حرفه ای متخصصان ICF اعمال می شود:

 

بخش I – مسئولیت در قبال مشتریان
من به عنوان یک متخصص ICF:

1. توضیح می دهم و اطمینان حاصل می کنم که، قبل یا در طی جلسه اول، مراجعان من و حامیان،  ماهیت و ارزش بالقوه کوچینگ، محدودیت های محرمانگی، مراتب مالی، و سایر شرایط قرارداد کوچینگ بین ما را درک نموده اند.

2. قبل از شروع خدمات، یک توافقنامه/قرارداد در مورد نقش ها، مسئولیت ها و حقوق کلیه  طرفین فرآیند با مراجعان و حامیان ایجاد می کنم.

3. سخت ترین سطوح رازداری را با تمام افراد طرفین طبق توافق حفظ می کنم و من از همه قوانین قابل اجرا که مربوط به داده ها و ارتباطات شخصی است آگاهی دارم.

4. درک روشنی در مورد نحوه مبادله اطلاعات بین همه طرف های درگیر در تمام تعاملات کوچینگ دارم.

5. در مورد شرایطی که تحت آن اطلاعات محرمانه نمی ماند، درک روشنی با مراجعین و حامیان مالی یا اشخاص ذینفع خواهم داشت. (به عنوان مثال، فعالیت غیرقانونی مراجع، در صورت لزوم طبق قانون، بر اساس حکم دادگاه یا احضاریه معتبر برای افشای اطلاعات درخواستی آنها، خطر قریب الوقوع یا احتمالی خطر به مراجع یا دیگران و … ). در مواردی که من به طور منطقی معتقد باشم که یکی از شرایط فوق قابل اجرا است، ممکن است لازم گردد به مقامات مربوطه اطلاع دهم.

6. هنگامی که به عنوان یک کوچ داخلی کار می کنم، تضاد منافع یا تضاد منافع احتمالی را با مراجعین و حامیان من از طریق توافقنامه کوچینگ با گفتگوی مداوم مدیریت می کنم. این شامل پرداختن به نقش های سازمانی، مسئولیت ها، روابط، سوابق، محرمانه بودن و سایر الزامات گزارش دهی است.

7. هرگونه سوابق، از جمله فایل‌های الکترونیکی و مکاتبات، که در طول تعاملات حرفه‌ای من ایجاد شده است را به روشی نگهداری، ذخیره و دفع خواهم کرد به نحوی که محرمانگی، امنیت و حریم خصوصی را حفط کنم و با قوانین و توافق‌نامه‌های قابل اجرا مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، من به دنبال استفاده مناسب از پیشرفت‌های فن‌آوری نوظهور و رو به رشدی هستم که در خدمات کوچینگ (خدمات کوچینگ به کمک فناوری) مورد استفاده قرار می‌گیرند و آگاه هستم که چگونه استانداردهای اخلاقی مختلف برای آنها اعمال می‌شود.

8. نسبت به مواردی که ممکن است تغییری در ارزش دریافتی از رابطه کوچینگ وجود داشته باشد، هوشیار هستم. اگر چنین تغییری در تعامل ایجاد نمودم یا مراجعین/حامیان مالی را تشویق خواهم کرد که به دنبال کوچ دیگری باشند، به دنبال متخصص دیگر بگردند یا از منبع دیگری استفاده کنند.

9. به حق همه طرفین برای خاتمه دادن به رابطه کوچینگ در هر مقطعی به هر دلیلی در طول فرآیند کوچینگ با رعایت مفاد توافق نامه احترام می گذارم.

10. به پیامدهای داشتن قراردادها و روابط متعدد با یک مراجع و حامیان به طور همزمان حساس هستم تا از موقعیت های تضاد منافع جلوگیری گردد.

11. از هرگونه تفاوت قدرت یا وضعیت بین مراجع و من که ممکن است ناشی از مسائل فرهنگی، رابطه‌ای، روان‌شناختی یا زمینه‌ای باشد آگاه هستم و فعالانه آن را مدیریت می‌کنم.

12. به مراجعانم برای دریافت هرگونه دستمزد و سایر مزایایی که ممکن است برای ارجاع مراجعانم به اشخاص ثالث دریافت کنم، آنها را مطلع خواهم نمود.

13. اطمینان از کیفیت ثابت کوچینگی بدون توجه به میزان یا شکل دستمزد توافق شده در هر رابطه را حفط می کنم.

 

بخش دوم – مسئولیت تمرین و عملکرد

به عنوان یک متخصص ICF، من:

14. در تمام تعاملات خود به منشور اخلاقی ICF پایبند هستم. وقتی از نقض احتمالی کد توسط خودم مطلع می شوم یا رفتار غیراخلاقی را در یکی دیگر از متخصصان ICF تشخیص می دهم، با احترام موضوع را با دست اندرکاران در میان می گذارم و اگر این موضوع را حل نشد، آن را برای حل و فصل به یک مرجع رسمی (مانند ICF Global) ارجاع می دهم.

15. همه همکاران پشتیبان خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی ICF خواهم نمود.

16. متعهد به تعالی از طریق پیشرفت شخصی، حرفه ای و اخلاقی مستمر خواهم بود.

17. محدودیت ها یا شرایط شخصی خود را که ممکن است عملکرد کوچینگ یا روابط حرفه ای من را مختل کند و یا با آن در تضاد یا  تداخل باشد را می شناسم. در این مورد اقدامی تعیین خواهم کرد که باید انجام شود، لذا برای پشتیبانی با متخصصین تماس می‌گیرم و در صورت لزوم، به سرعت راهنمایی‌های حرفه‌ای مربوطه را جویا می شوم و این ممکن است شامل تعلیق یا خاتمه روابط کوچینگ من باشد.

18. هرگونه تضاد منافع یا تضاد منافع احتمالی را با کار کردن در مورد موضوع با طرفین مربوطه، درخواست کمک حرفه ای، یا تعلیق موقت یا پایان دادن به رابطه حرفه ای است را حل می کنم.

19. حریم خصوصی اعضای ICF را حفظ کنید و از اطلاعات تماس اعضای ICF (آدرس ایمیل، شماره تلفن و غیره) فقط طبق مجوز ICF یا عضو ICF استفاده کنید.

 

بخش سوم – مسئولیت در قبال حرفه ای بودن
به عنوان یک متخصص ICF، من:

20. مدارک کوچینگ، سطح شایستگی کوچینگ، تخصص، تجربه، آموزش، گواهینامه ها و گواهینامه های ICF را به طور دقیق احراز می کنم.

21. اظهارات شفاهی و نوشتاری درست و دقیقی درباره آنچه من به عنوان یک متخصص ICF ارائه می‌دهم، آنچه توسط ICF ارائه می شود، حرفه کوچینگ و ارزش بالقوه کوچینگ را بیان می نمایم.

22. با افرادی که باید از چهارچوب اخلاقی آگاه باشند ارتباط ایجاد می کنم و آنها را از مسئولیت های اخلاقی تعیین شده در این آیین نامه مطلع می نمایم.

23. مسئولیت آگاهی و تعیین مرزهای شفاف، مناسب و حساس فرهنگی را که بر تعاملات، فیزیکی یا غیر آن حاکم است را می پذیرم.

24. در هیچ گونه درگیری جنسی یا عاشقانه با مراجعانم یا حامیان مالی شرکت نخواهم کرد. من همیشه مراقب سطح صمیمیت مناسب برای رابطه خواهم بود. من اقدام مناسبی را برای رسیدگی به این موضوع یا لغو قرارداد کوچینگ انجام می دهم.

 

بخش چهارم- مسئولیت در قبال جامعه
به عنوان یک متخصص ICF، من:

25. با رعایت انصاف و برابری در تمامی فعالیت ها و عملیات و با رعایت قوانین محلی و شیوه های فرهنگی، از تبعیض پرهیز می کنم. این تبعیض ها شامل: سن، نژاد، بیان جنسیت، قومیت، گرایش جنسی، مذهب، منشاء ملی، معلولیت یا وضعیت نظامی است.

26. کمک ها و مالکیت معنوی دیگران را به رسمیت می شناسم و به آنها احترام خواهم گذاشت و فقط ادعای مالکیت مطالب خود را دارم. من می دانم که نقض این استاندارد ممکن است من را در معرض عواقب قانونی شخص ثالث قرار دهد.

27. در هنگام انجام و گزارش تحقیقات در چارچوب استانداردهای علمی شناخته شده، دستورالعمل های موضوعی قابل اجرا و مرزهای صلاحیت خود صادقانه کار می کنم.

28. از تأثیر خود و مراجعانم بر جامعه آگاه هستم و به فلسفه “انجام خوب کردن” در مقابل “پرهیز از بد” پایبندم.

سوگند - تعهد

من به عنوان یک متخصص ICF، مطابق با استانداردهای آیین نامه اخلاقی ICF، تعهدات اخلاقی و قانونی خود را در قبال مراجعانم، حامیان، همکاران و عموم مردم به طور کلی عمل می کنم.

اگر من بخشی از منشور اخلاقی ICF را زیر پا بگذارم، موافقت می کنم که ICF به صلاحدید خود ممکن است من را در قبال انجام این کار مسئول بداند. همچنین موافقم که پاسخگویی من به ICF برای هرگونه نقض ممکن شامل تحریم‌هایی مانند آموزش اجباری، کوچینگ ضروری  یا سایر آموزش‌ها باشم و یا عضویت ICF و/یا اعتبار ICF از دست بدهم.

تصویب شده توسط هیئت مدیره جهانی ICF در سپتامبر 2019

با توجه به اصول اخلاقی کوچینگ که در این مقاله طرح گردید، هر کوچ موظف است از آن تبعیت نماید تا برای مراحعان و حامیان مالیشان محیطی امن جهت مشارکت فکری و خلاقانه به وجود آورند تا بتوانند پتانسیل های فردی خود را به حداکثر برسانند را فراهم نمایند، لذا برای این مهم می توان جلسه رایگان برای را می توان با پر کردن فرم درخواست برنامه ریزی نمود، تا از صحت عملکرد اطمینان حاصل نمائید.

منبع : ICF Code of Ethics

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب بیشتر

عملکرد بالا با کوچینگ عملکرد و مالتیتسکینگ
کوچینگ عملکرد

کوچینگ عملکرد

کوچینگ عملکرد یا Performance Coaching یک فرآیند رسمی است که از شما را در جهت رشد، توسعه و اوج عملکردتان در حرفه خود همراهی و

Read More »
کوچینگ سازمانی در قالب کوچینگ تیمی
کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی

کوچینگ سازمانی تغییرات سیستمی را در یک شرکت هدف قرار می دهد. اغلب با مربیگری اجرایی همپوشانی دارد، جایی که تمرکز بر رشد فرد است. به طور

Read More »
علامت های سوال و پیدا شده یک ایده به صورت لامپ
کوچینگ رهبری

رهبری خوب یعنی پرسشگری

رهبران امروز باید یک مهارت نادیده گرفته شده رهبری را دوباره مرور کنند: پرسشگری. در سالی های که به عنوان یک مدیر اجرایی و مشاور بودم،

Read More »

آیا میخواهید به کسب و کار خود را بهینه کنید

با ما در ارتباط باشید

ُShaking Hand with Amir Mortezaeifar